Regulamin

REGULAMIN SKLEPU


Sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://sklep.comel-it.com (zwany dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Hinz Comel z siedzibą w Miastku przy ul. Szewskiej 11, 77-200 Miastko, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG); posiadający numer NIP: 8421042980; REGON: 771253416.

§ 1. DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) FORMULARZU REJESTRACYJNYM – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

b) FORMULARZU ZAMÓWIENIA – rozumie się przez to formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

c) KLIENCIE – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą/Usługodawcą.

d) KONSUMENCIE- rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego ze Sprzedawcą/Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) UMOWIE - rozumie się przez to dwustronną czynność prawną między Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą, na mocy której Sprzedawca/Usługodawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności rzeczy i jej wydania a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę.

f) KONCIE - rozumie się przez to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

g) PRODUKCIE – rozumie się przez to dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą/ Usługodawcą.

h) REGULAMINIE – rozumie się przez to niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

i) SKLEPIE INTERNETOWYM– rozumie się przez to serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://sklep.comel-it.com za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt u Sprzedawcy/ Usługodawcy,

j) SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Hinz Comel z siedzibą w Miastku przy ul. Szewskiej 11, 77-200 Miastko, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP: 8421042980; REGON: 771253416.

k) ZAMÓWIENIU – rozumie się przez to zamówienie na Produkt lub Produkty złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

m) KLAUZULACH – rozumie się przez to zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Usługodawcę lub zgodę Klienta na przekazywanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta.

m) KLAUZULACH – rozumie się przez to zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Usługodawcę lub zgodę Klienta na przekazywanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy oraz zawarcie Umowy. W tym celu Usługodawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Klient będący osobą fizyczną musi ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

a) Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

b) Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza składania Zamówienia.

§4. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

§ 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

§ 6. SKŁADANIE ZAMOWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Złożenie Zamówienia może nastąpić:

a) W przypadku nowego Klienta - bez rejestracji Konta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji złóż zamówienie „jako Gość”,

b) W przypadku nowego Klienta - poprzez rejestrację Konta w Sklepie internetowym i jednoczesne złożenie Zamówienia,

c) W przypadku Klienta posiadającego Konto - po zalogowaniu się do Konta.

2. Klient dokonuje wyboru Produktów, które mają być przedmiotem Zamówienia i umieszcza je w Koszyku. Klient ma możliwość wyboru także dodatkowo płatnych usług dla danego Produktu w postaci pakietu gwarancyjnego lub pakietu gwarancyjnego wraz ze wsparciem technicznym Produktu jeszcze przed dodaniem Produktu do Koszyka.

3. Następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz zaznaczenie Klauzul niezbędnych dla realizacji zamówienia.

4. Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Produktu). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę/Usługodawcę.

5. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane między innymi zamawiane przez niego Produkty, koszty dostawy oraz koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności.

6. Kliknięcie przycisku „Potwierdź” (lub równoważnego) powoduje złożenie wiążącego zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku.

7. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym, Zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail przez Sprzedawcę/Usługodawcę. W przypadku umowy z Konsumentem, potwierdzenie zawarcia umowy jest przekazywane na wskazany przez Konsumenta adres e-mail w formie pliku PDF i zawiera informacje, o których mowa w ust. 9 ppkt.1)-17) poniżej. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę/ Usługodawcę oraz dokonaniu przez Klienta płatności, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

8. Sprzedawca/Usługodawca oświadczą, iż maksymalna ilości sztuk danego Produktu objęta jednym zamówieniem wynosi 10. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości produktów, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w zakresie ilości ponad maksymalną ilość Produktów wskazaną w zdaniu poprzednim. Niezrealizowana część zamówienia może stanowić odrębne, nowe zamówienie.

9. Niezależnie od wybranego sposobu złożenia zamówienia, Klient jest informowany przez Sprzedawcę/Usługodawcę o:

1) głównych cechach Świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu Świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;

2) danych identyfikujących Sprzedawcę/Usługodawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie Sprzedawcy/Usługodawcy, adresie jego poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą/Usługodawcą;

4) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu Świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia Świadczenia przez Sprzedawcę/Usługodawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę/Usługodawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od Umowy,

10) kosztach zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument; kosztach zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt te nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

11) obowiązku Sprzedawcy/Usługodawcy dostarczenia Produktu bez wad;

12) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

13) czasie trwania Umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia Umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

14) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy;

15) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

16) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca/Usługodawca posiada informacje;

17) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

§ 7. REJESTRACJA KONTA

1. Dla każdego Klienta, który zarejestruje się w Sklepie Internetowym przy użyciu funkcji „zarejestruj się”, zakładane jest Konto Klienta.

2. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego (dostępnego na stornie Sklepu internetowego) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę/Usługodawcę danych.

3. Podczas rejestracji Konta należy obowiązkowo podać następujące dane (informacje wymagane), które oznaczone są na Formularzu Rejestracyjnym czerwoną gwiazdką:

a) Imię,

b) Nazwisko,

c) Nazwa Klienta nie będącego konsumentem,

d) Adres poczty elektronicznej e-mail,

e) Numer NIP Klienta nie będącego konsumentem,

f) Hasło,

g) Potwierdzenie hasła stanowiące powtórzenie wprowadzonego uprzednio Hasła z pkt.f),

h) Zgoda na i akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

4. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza Hasło oraz jego potwierdzenie.

5. Brak podania którejkolwiek z danych obowiązkowych, wskazanych w ust. 3 powyżej, powoduje niemożliwość zakończenia procesu Rejestracji Konta.

6. W procesie rejestracji Konta, Klient ma możliwość dobrowolnego podania następujących danych oraz wyboru następujących opcji:

a) Płeć,

b) Data urodzenia,

c) Zaznaczenia pola wyboru Biuletyn oznaczającego wyrażenie zgody Klienta na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail Klienta oraz na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych przez Tomasz Hinz COMEL lub podmioty współpracujące.

7. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych, w tym przekazywanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę odbiorcom lub podwykonawcom danych osobowych Klienta, w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień, są Klauzulami wymaganymi, niezbędnymi do założenia Konta, złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy ze Sprzedawcą/ Usługodawcą.

8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając wskazany podczas procesu rejestracji adres e-mail i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia adresu e-mail i hasła osobom trzecim.

9. Umowy zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie zależnych od Sprzedawcy/Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta.

§8. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego nie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Klient otrzymuje informację o ostatecznej cenie zamówionego Produktu w chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę/Usługodawcę, o którym mowa w ust. 4 poniżej. Cena ta ulegnie zmianie w zależności od obowiązującego w chwili potwierdzania Zamówienia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, kursu dolara amerykańskiego (USD).

3. W celu zawarcia Umowy dotyczącej konkretnego Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu. .

4. Po złożeniu Zamówienia, zgodnie z § 6 Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi, na podany adres e-mail, potwierdzenie złożonego Zamówienia bądź kontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu akceptacji przez Klienta warunków realizacji Zamówienia, w tym ceny i terminu dostawy Produktu. Akceptacja przez Klienta warunków przedstawionych przez Sprzedawcę/Usługodawcę w potwierdzeniu złożonego Zamówienia lub nowych warunków realizacji Zamówienia [Akceptacja warunków Zamówienia] stanowi moment zawarcia Umowy między Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą, na warunkach jak w potwierdzeniu Zamówienia bądź zgodnie z przedstawionymi nowymi warunkami realizacji Zamówienia.

5. Akceptacja warunków przez Klienta, w szczególności gdy wybrał formę płatność w gotówce – za pobraniem, następuje bądź w formie korespondencji mailowego wysłanej przez Klienta do Sprzedawcy w odpowiedzi na korespondencję z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej stanowiącej potwierdzenie złożonego Zamówienia lub w zakładce „Moje Konto” (lub równoznacznej) na stronie internetowej Sklepu lub poprzez inną formę weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości złożonego Zamówienia.

6. Zapłata przez Klienta ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy.

7. W terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, ma on możliwość wprowadzenia zmian do złożonego Zamówienia lub anulowania Zamówienia. O powyższym Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę/Usługodawcę przesyłając mu wiadomość mailową na adres: comel@comel-it.com w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Każda Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek, tj. fakturą VAT.

§9. SPOSOBY PŁATNOŚCI i DOSTAWY

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność on – line - za pomocą systemu PayU lub PayPal Standard;

b) Płatność przelewem bankowym na podane dane Sprzedawcy,

c) Płatność gotówką – przesyłka za pobraniem.

2. Najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, Konsument wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. Zamówione Produkty wysyłane są po opłaceniu przez Klienta ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy, z zastrzeżeniem wyboru formy płatności o której mowa w ust. 1 pkt. c) powyżej.

4. Zamówienia płatne gotówką - przy odbiorze, które nie zostaną, w sposób opisany w § 8 ust. 5 Regulaminu potwierdzone w terminie 7 dni od daty wysłania potwierdzenia złożonego Zamówienia, mogą zostać automatycznie anulowane

5. Zamówienie jest automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty pełnej ceny Produktu w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca dostarcza Klientom Produkty paczką kurierską za pośrednictwem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie dostawy towarów.

7. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania przez Klienta Zamówienia.

8. Termin dostawy to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu, na który składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie od dwóch do pięciu dni roboczych po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli, o którym mowa w § 8 ust. 4 zdanie 2 Regulaminu (Akceptacji warunków Zamówienia).

10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w terminie z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest chwilowo niedostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy, zawiadomi Klienta o wydłużonym czasie wykonania Umowy bądź o możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy. W braku zgody Klienta na wydłużony czas wykonania Umowy, umowa rozwiązuje się, a Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną cenę.

11. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Produktem. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedawcę/Usługodawcę o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres comel@comel-it.com. Sprzedawca/Usługodawca sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

12. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy/Usługodawcy. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Produktu zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Produktem do Sprzedawcy/Usługodawcy, po potrąceniu należności za dostawę i zwrot Produktu do Sprzedawcy/Usługodawcy, chyba, że zwrot przesyłki nastąpił z przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej lub zdarzeń niezależnych od Klienta.

§10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym).

b) Klient może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości na adres mailowy: comel@comel-it.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Szewska 11, 77-200 Miastko).

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

d) Umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

e) Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

2. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje z tytułu wadliwości Produktu:

a) Klient, w przypadku wadliwości Produktu, ma prawo na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93) zgłosić odpowiednie żądania Sprzedawcy.

b) Zawiadomienia o wadliwości Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy rma@comel-it.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Szewska 11, 77-200 Miastko). W zgłoszeniu należy podać szczegółowy opis wady oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.

c) Gdy jest to niezbędne dla oceny wady Produktu należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Szewska 11, 77-200 Miastko).

d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

e) W przypadku Produktów objętych również gwarancją, Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z wadliwości towaru.

2. Reklamacje z tytułu wad Produktu objętych gwarancją:

a) Wybrane, fabrycznie nowe Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta, która to informacja widnieje również w opisie Produktu na stronie Sklepu internetowego.

b) Niektóre z produktów, o których mowa w punkcie a) posiadają aktywne kontrakty serwisowe Smartnet firmy CISCO, zarejestrowane na inne podmioty gospodarcze. W przypadku zakupu takich Produktów pożądane jest, aby Klient zakupił dodatkowy pakiet serwisowy na Produkt.

c) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy rma@comel-it.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Szewska 11, 77-200 Miastko). W zgłoszeniu należy podać szczegółowy opis wady oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy wraz z fakturą VAT (ul. Szewska 11, 77-200 Miastko).

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy rma@comel-it.com

b) Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

§12.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW ZAWIERANYCH Z KONSUMENTEM)

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkt bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres Sprzedawcy: Tomasz Hinz COMEL, ul. Szewska 11, 77-200 Miastko.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy/Usługodawcy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z Produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy/Usługodawcy wskazany w ust. 1 powyżej. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).

5. Sprzedawca/Usługodawca dokona, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy.

6. Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca/Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania, z wyjątkiem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę/Usługodawcę, Sprzedawca/Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca/Usługodawca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę/Usługodawcę. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 i 10 powyżej.

§13. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga udostępnienia przez Klienta jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Sprzedawcę.

2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wykonanie Usługi w postaci założenia Konta lub realizacji Zamówienia.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony określa Polityka Prywatności stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu – dostępną pod adresem: https://sklep.comel-it.com/PrivacyPolicy

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, jak również prawa europejskiego w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) [dalej: RODO].

3. Rozstrzyganie sporów:

a) Sprzedawca/Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

c) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

5. Wszelkie zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie Usługodawcy w terminie co najmniej trzydziestu dni przed wejściem tych zmian w życie.

6. W terminie czternastu dni od wejścia w życie zmian Klient może rozwiązać Umowę za siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być złożone Usługodawcy na piśmie. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń wszystkich zmian w Regulaminie.